" Keltský horoskop..."

Keltští druidové měli ke stromům posvátnou úctu...

Strom:

Datum narození:

Strom:

Datum narození:

Topol

  1.11. –  10.11.

Topol

  1.5.   –  10.5.

Kaštan

11.11. –  20.11.

Kaštan

11.5.   –  20.5.

Jasan

21.11. –  30.11.

Jasan

21.5.   –  30.5.

Habr

  1.12. –  10.12.

Habr

31.5.   –  10.6.

Osika

11.12. –  20.12.

Osika

11.6.   –  20.6.

Buk

21.12. (Zimní slunovrat)

Bříza

21.6. (Letní slunovrat)

Jabloň

22.12. -     1.1.

Jabloň

22.6.   –    2.7.

Jedle

  2.1.   –  11.1.

Jedle

  3.7.   –  13.7.

Jilm

12.1.   –  22.1.

Jilm

14.7.   –  24.7.

Cypriš

23.1.   –  31.1.

Cypriš

25.7.   –    4.8.

Topol

  1.2.   –  10.2.

Topol

  5.8.   –  14.8.

Modřín

11.2.   –  20.2.

Modřín

15.8.   –  24.8.

Borovice

21.2.   –    2.3.

Borovice

25.8.   –    3.9.

Vrba

  3.3.   –  12.3.

Vrba

  4.9.   –  13.9.

Lípa

13.3.   –  20.3.

Lípa

14.9.   –  22.9.

Dub

21.3. (Jarní rovnodennost)

Olše

23.9. (Podzimní rovn.)

Líska

22.3.   –  31.3.

Líska

24.9.   –    2.10.

Jeřáb

  1.4.   –  10.4.

Jeřáb

  3.10. –  11.10.

Javor

11.4.   –  20.4.

Javor

12.10. –  21.10.

Ořešák

21.4.   –  30.4.

Ořešák

22.10. –  31.10.

 

 

Keltský význam stromů...

Topol

TOPOL...

" Topol"  je v keltské mytologii velmi důležitý strom.
V našem stromokruhu se vyskytuje dokonce čtyřikrát vždy po keltských svátcích Samhainu, Imbolcu, Beltinu a Lugnasadu.
 

Popis znamení TOPOL...

Člověk, který se narodil pod vládou " Topolu ", se rychle učí a rychle chápe.

Stejně jako topol bývají lidé narození v době jeho vlády přímočaří a rovní.

Mívají často umělecký talent a cit pro krásu.

Většinou jsou tito lidé úzce spjati s přírodou a ve volné krajině se cítí mnohem lépe než ve městě.

Lze bez nadsázky říci, že také přírodě rozumějí mnohem lépe než většina ostatních lidí. 

Lidé " Topolu " jsou oblíbeni mezi ostatními, neboť si zachovávají určitý životní nadhled, nikdy příliš nebaží po majetku a bývají i šikovní diplomaté v mezilidských vztazích.

V kritických situacích se v nich někdy nečekaně objeví až šílená odvaha a dokáží hájit své předem prohrané stanovisko s neúprosonu jistotou. 

Tyto kladné vlastnosti jsou někdy vyvažovány určitou osamělostí a pocitem opuštěnosti, neboť vzhledem k dosti vysokým morálním nárokům na okolí nemívají příliš mnoho opravdových přátel.

To u nich může někdy vést až k popudlivosti a zahořklosti.

Ani v lásce nebývají lidé Topolu vždy úplně spokojení a jen málokdy se splní jejich sen o široce rozvětvené a pevně soudržné rodině.

Svoji nespokojenost či hoře však dokáží většinou velmi dobře skrývat a ani nejbližší přátelé nemusí o jejich vnitřním trápení vědět. 

Mezi lidmi " Topolu " je nápadně vysoké procento spisovatelů a lékařů. 

 

 

Kaštan

KAŠTAN...

 

" Kaštan " je strom houževnatě bojující o svůj prostor, okolí však dokáže štědře obdarovat svými plody i pohodou ve stínu jeho koruny.
 
Popis znamení KAŠTAN...

Lidé " Kaštanu " mají hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost a jsou schopni úporně bojovat, pokud věc považují za správnou.

Jsou však velmi rozvážní, sebekritičtí a nikdy se nenechají strhnout k ukvapeným rozhodnutím. 

Lidé zrození pod vládou " Kaštanu " bývají považováni za umíněnce, kteří se své pravdě nezpronevěří ani za cenu vlastního zesměšnění.

Nejsou to však nesnesitelní tvrdohlavci, mívají často smysl pro humor, který nejeden rozpor dokáže vyléčit.

Lidé zrození pod vládou " Kaštanu " jsou věrní svým zásadám a nikdy je nemění.

To se pak projevuje i v lásce – nesnadno a nepříliš často se opravdu zamilují, jsou nároční ke svým partnerům, avšak jakmile se jednou pro někoho rozhodnou, neopustí ho už nikdy v životě. 

Lidé " Kaštanu " mají v podstatě dvě možné podoby osudu.

Buď se brzy dostanou velmi vysoko a pak žijí spokojený a většinou velmi užitečný život, nebo se neustále potýkají s mnoha překážkami a těžko si hledají své místo ve společnosti.

 

 

Jasan

JASAN...

Člověk narozený pod vládou " Jasanu " mívá zpravidla v životě štěstí, neboť patří mezi ty připravené, kterým štěstí přeje.

Lidé " Jasanu " bývají pevní, ctižádostiví a velmi schopní.

Vytčeného cíle dosahují zejména díky svým dobrým organizačním schopnostem a praktické předvídavosti.

Bývají obdaření přirozenou inteligencí a snadno se učí novým věcem.

Často se z nich stávají schopní politici. 

Cílevědomost jim umožňuje, aby si i do vysokého věku udrželi mladistvý vzhled i fyzickou svěžest.

Díky těmto vlastnostem se lidé Jasanu velmi často v životě stávají oporou pro ty, kteří u nich hledají ochranu.

Pro svou rozvážnost a vynalézavost dokáží nalézat řešení i v těch nejnepříznivějších obdobích.

V milostném životě nebývají nijak bouřlivími milenci, zato jsou však vždy spolehliví, věrní a v manželství bývají ideálními partnery. 

Lidé zrození pod vládou "Jasanu " však mívají i některé negativní vlastnosti.

V partnerství i přátelství bývají často dost nároční, nechtějí jen dávat, ale dost hledí na to, co od druhého mohou čekat.

Někdy se tato vlastnost vyvine až do neskrývaného sobectví.

Svůj majetek dovedou lidí " Jasanu " vždy dobře chránit a obhospodařovat.

Dokáží si i hodně odříkat a velmi neradi se zadlužují, neboť nezávislost a svoboda rozhodování jsou jim nadevše.

Často však jednají pod dojmem víry, že bohatství jim přinese i štěstí.

Habr

HABR...

Lidé zrození pod vládou " Habru " se výborně uplatňují v profesích jako bankovní či státní úředník, nebo ve vojenských či policejních funkcích.

Jsou to lidé, kteří mají ohromně vyvinutý smysl pro pořádek, odpovědnost a spravedlnost.

Snadno se podřizují stanovenému pořádku, sami dbají na striktní dodržování zákonů i obecně přijatých pravidel.

Ve všech svých životních úlohách se lidé pod vládou " Habru " snaží čestně a poctivě obstát, nikdy se nedopouštějí lajdáctví, nikdy překážky neobcházejí. 

Z poctivého přístupu k plnění povinností však vyplývá jejich značná nerozhodnost a nedostatek vlastní iniciativy, často se totiž obávají vlastních chybných rozhodnutí.

Lidé " Habru " neradi opouštějí vyšlapanou cestu a ověřené metody.

Ve společnosti to bývají milí a příjemní lidé, kteří se nikdy neuchylují k podlému jednání.

Jejich brzdou však je hluboce zakořeněná nedůvěra k lidem, které se nikdy nedokáží zcela zbavit a která jim ztrpčuje život. 

Ukáznění a pracovití lidé " Habru " vždy ocení, jsou-li za svoji práci náležitě oceněni.

Nejde jim ani tak o finance jako spíše o morální uznání.

To však vede často ke ctižádosti, touze po slávě a kariéře.

Úspěchy jiných v nich někdy vyvolávají závist, kterou pak dovedou špatně skrývat.

V lásce vždy touží tito lidé poznat něco velkého, neobvyklého.

Vždy se cítí velmi potěšeni náklonností opačného pohlaví.

V manželství však lidé " Habru " bývají zpravidla věrní, neboť manželský slib a obecně přijatá společenská pravidla jsou jim téměř posvátná. 

Lidí ve znamení " Habru " mívají velké sny – ať už osobní, umělecké, o kariéře nebo o slávě – a do tohoto snového světa se často utíkají.

Mnohdy bývá nápadný rozdíl mezi skutečností a životem, který si vysnili.

Řada " Habrových " lidí přenáší své sny do skladeb nebo uměleckých děl, najdeme mezi nimi mnoho lidí s uměleckými vlohami.

Spojí-li se jejich umělecký talent s jejich příslovečnou pílí a sebekázní, není divu, že mezi nimi najdeme známé skladatele.

Osika

OSIKA...

Lidé pod vládou " Osiky " mívají velmi pestrý život.

Mívají totiž dobrodružnou povahu a k ní se často řadí různorodé schopnosti.

Do všeho se dokáží vrhnout s velkým nadšením, jsou schopni se obětovat celí nějaké věci nebo i osobě.

Vše, co činí, dělají naplno s ohromnou energií a elánem.

Stejně jako osika se umí vyrovnat s tvrdými podmínkami a zazářit, ale hroutí se v okamžiku, kdy se v blízkosti nebo na stejném pracovišti objeví někdo stejně úspěšný nebo úspěšnější, někdo, kdo by je mohl ohrozit, popřípadě zastínit. 

V případě potíží se lidé " Osiky " snadno vzdávají, nebo se naopak vzepnou a jejich reakce pak nejsou adekvátní.

Své problémy většinou spíše podceňují, věří, že se vždycky nějak vyřeší třeba samy od sebe nebo s pomocí přátel.

Přátel nemívají mnoho, neboť se příliš neangažují ve společnosti.

Na druhé straně bývají mezi lidmi dost oblíbeni, neboť nepostrádají smysl pro humor a také umí ve vhodnou chvíli zalichotit.

Pokud jsou úspěšní a necítí se ohroženi, mohou být vynikající společníci i pracovníci. 

Přestože lidé zrození pod vládou " Osiky " mívají mnohostranný talent i dobrý smysl pro obchod, nebývají většinou bohatí.

Málokdy totiž své vlastnosti dokáží využít ve svůj prospěch.

Často vystřídají mnoho různých povolání a těžko nalézají práci, která by je uspokojovala.

Určitá těkavost a neschopnost soustředit se na jediný cíl bývá často brzdou jinak velmi rychlého rozvoje těchto lidí.

Bývají vybaveni uměleckým citem a nadáním, ale obvykle jim chybí vytrvalost k tomu, aby se v uměleckém světě prosadili.

Pokud však se u nich jen trochu prosadí cílevědomost, mají v životě vyhráno. 

Díky určité povrchnosti nejsou lidé ve znamení " Osiky " příliš stálými partnery v lásce ani v manželství.

Přesto však milují rodinný život, velmi dobře rozumí dětem a často dokáži velmi silně přilnout ke zvířatům.

Lidé " Osiky " bývají často od přírody vybaveni tělesnou krásou a mladistvým vzhledem, který si uchovávají až do vysokého věku.

Mezi jejich časté záliby patří sportování, tanec a cestování.

Možná i proto se těší poměrně dobrému zdraví.

Pokud však lidé ve znamení " Osiky " onemocní, bývají náchylní k prudkým a vysokým horečkám. 

Buk

BUK...

Lidé " Buku " dostali do vínku celou řadu jedinečných vlastností.

V zaměstnání najdeme tyto lidi velmi často na vedoucích místech, pro něž jsou přímo předurčeni – nejenže mívají odvážné životní plány, ale dokáži je většinou proměnit ve skutečnost. 

Lidé " Buku " bývají velmi houževnatí, cílevědomí a pracovití.

Ve sporu s nimi jejich protivníci velmi brzo zjistí, jak tvrdé a houževnaté je dřevo buku i povaha těchto lidí.

Pokud je " Buk " přesvědčen o své pravdě, neustoupí ani o píď, nesleví ze svého přesvědčení, ani za cenu vlastního ohrožení.

Proto bývá člověk zrozený pod vládou " Buku" velmi dobrou oporou pro ostatní.

Pokud patříte mezi jeho přátele, lepšího ochránce nenajdete.

Nebezpečná však je pro ně možnost ztráty kontaktu s realitou, která pokud se projeví, může vést k despotickým projevům těchto lidí. 

Přestože bývají lidé " Buku " velmi šetrní, jejich šetrnost nikdy nepřeroste v lakotu.

Naopak bývají velmi nenároční, vděční a dokáží se těšit doslova z každé maličkosti.

Protože si příliš nelámou hlavu zbytečnými starostmi, působí někdy navenek trochu dojmem lehkomyslných lidí, ale těmi lidé " Buku " nikdy nejsou.

Je to dojem vyvolaný tím, že oni vždycky velmi dobře vědí co chtějí a skoro vždycky toho dosáhnou. 

Přesto žít s člověkem ve znamení " Buku " není příliš jednoduché, vyžaduje to často velkou dávku tolerance a někdy velkou přizpůsobivost.

V lásce jsou lidé " Buku " opatrní a vybíraví.

Nedá se však říci, že by měli malou fantazii a rozhodně s nimi není nuda.

V manželství se " Buk " projevuje jako spolehlivý partner, který dokáže věnovat své rodině, zázemí a domovu ohromné úsilí. 

Člověk, zrozený ve znamení " Buku ", bývá skutečně „zdravý jako " Buk “.

Tito lidé mají od přírody přirozenou odolnost proti běžným neduhům.

O své zdraví a stejně i o svůj zevnějšek většinou velmi aktivně pečují, někdy až příliš.

Choroby je postihují až ve velmi pokročilém stáří a nejvíce pak bývají ohroženi infarktem a oběhovými poruchami.

Bříza

BŘÍZA...

Lidé zplozeni pod vládou " Břízy " jsou neobyčejně příjemné a dobré povahy – škoda jen, že je " Bříza " tak vzácné znamení.

Lidé " Břízy " jsou výhradně duchovně a citově založení lidé, kteří nejsou nijak vázání na hmotné statky.

Jsou velmi skromní, nikdy na ostatních nic nevyžadují, nikdy nikomu nepůsobí žádné starosti.

U člověka zrozeného jako " Bříza " si můžete být naprosto jisti, že nikdy nezneužije vaší důvěry či laskavosti. 

Lidé ve znamení " Břízy " milují útulný domov, dobré knihy, pěknou hudbu a jediné, co nesmí postrádat, je přítomnost spřízněné duše.

Na svůj osud, jakkoli bývá někdy těžký, si nikdy nestěžují.

Přes svojí jemnost a zdánlivou křehkost bývají lidé " Břízy " neobyčejně houževnatí a pracovití.

Jsou nadáni přirozenou inteligencí a velkým přebytkem fantazie, což jim umožňuje překonávat mnohé překážky.

Nepochybné nadání, skromnost a neobyčejná morálka " Bříz " jim zjednávají ve společnosti úctu a uznání. 

Díky své skromnosti a minimálním nárokům bývají lidé " Břízy " spokojeni v každém prostředí a při každé práci.

Nejvýrazněji se však jejich nadání projevuje v umění a literatuře.

Jsou to však skromnost a neprůbojnost, které způsobují, že lidé břízy se jen málokdy ocitají na výsluní slávy. 

" Břízy " bývají často puritánské a někdy mají sklon k moralizování.

Většinou však dokáží rozeznat podstatné od malicherností a své názory nikomu příliš nevnucují.

Bohužel v dnešním často tolik citově odcizeném světě se někdy lidé " Břízy " stávají terčem nenávisti lidí závistivých a těch, které jejich čistota a skromnost provokuje.

Lidé " Břízy " se nikdy nebrání a stahují se do sebe.

Přestože pomoc nikdy nevyhledávají, neměli bychom v takových případech zůstat nečinní.

Jabloň

JABLOŇ...

Lidé zrození pod vládou " Jabloně " bývají sympatičtí, nadaní zvláštním kouzlem osobnosti.

Při jednání s ostatními jsou obvykle srdeční a velkorysí.

Jsou to lidé hloubaví a ochotní pustit se do jakéhokoliv dobrodružství.

Lidé " Jabloně " také mívají velkou lásku ke knihám a solidní vědecké nadání.

Milují luštění nejrůznějších hádanek a logických hříček a jejich objevitelský duch se může projevit v kterémkoliv oboru. 

Dobrodružná povaha lidí " Jabloně " má svoji odvrácenou stránku v jejich milostném životě, neustálá touha objevovat něco nového bývá zdrojem jejich četných milostných dobrodružství.

Přesto však tito lidé mnohdy nalézají v manželství uspokojení a obvykle se usadí.

Nepotřebují nic jiného, než vnímavého partnera s citlivou duší. 

Zrozenci " Jabloně " mají často velmi mnoho přátel, mimo jiné i proto, že jsou neobvykle obětaví, nezištní a schopni se rozdělit o cokoli.

Jejich velkorysosti však bývá dosti často zneužíváno, dokonce se často nechají oklamat.

Přes svojí důvěřivost však zdaleka nejsou lidé " Jabloně " ani trochu naivní nebo lehkomyslní. 

V zaměstnání bývají tito lidé mnohdy nespokojeni a často je mění.

Nesnášejí totiž monotónní a jednotvárnou práci, mají rádi změnu.

Jejich život bývá celkově velmi pestrý, dalo by se říci, že si lidé " Jabloně " často a rádi komplikují život.

Někdy jej však takto komplikují i svým blízkým, kteří si občas musí  "obrnit nervy".

Jedle

JEDLE...

" Jedle " charakterizuje lidi velmi pracovité a nadané, obdařené jakousi chladnou krásou a důstojností.

Dokáží se s originalitou sobě vlastní pustit do jakékoliv práce či problému a většinou své úsilí dovedou do úspěšného konce.

Jsou schopni rychle se učit a získávat nové poznatky.

Lidé " Jedle " mají ambice něčeho v životě dosáhnout.

Jejich svědomitost jim velí neutíkat od problému a tak se často stává, že se ocitají v zaměstnání, které neodpovídá jejich schopnostem a představám. 

Zrozenci " Jedle " bývají ve styku s ostatními lidmi velmi zdrženliví a nedůvěřiví.

Neradi riskují a nikdy se nespoléhají na ostatní.

Přes tuto svojí uzavřenost a odstup jsou lidé " Jedle " schopni nezištné a obětavé pomoci jiným lidem.

Díky své zdrženlivosti se nesnadno seznamují, mnoho lidí odradí svou nedůvěřivostí. 

Někdy bývají lidé Jedle dosti náladoví, umínění a hádaví.

Také v lásce to nemívají snadné. Nesnadno si hledají partnera, který by splňoval jejich vysoké nároky.

Zamilují-li se však, jejich láska nemá hranic. 


Lidé zrození ve znamení " Jedle " nemívají jednoduchý život.

Jejich přímá povaha je žene do častých konfliktů s okolím, i když většinou bývá právo na jejich straně.

Z toho vyplývá nejčastější zdravotní ohrožení lidí " Jedle ": jsou to choroby stresu, vysoký tlak a oběhové potíže.

Ke stáří bývají často postiženi dlouhými vleklými chorobami, které jim znepříjemňují život.

Přesto se však lidé " Jedle " obvykle dožívají vysokého věku. 

V naší zemi jedli částečně vytlačil smrk, který má s jedlí mnoho shodných vlastností.

Pokud jste zrozeni v tomto období a jedle vám není nijak blízká, je pravděpodobné, že tím pravým stromem bude smrk.

V některých pramenech je tomuto období zasvěcen i tis, který však má jiný symbol oghanu a také poněkud jiné vnitřní vlastnosti.

Tis je a byl považován za strom smrti a pojítko k dávným předkům, proto se jinak ve stromokruhu nevyskutuje.

Jilm

JILM...

" Jilm " charakterizuje lidi velmi důvěryhodného vzhledu a rozvážného vystupování.

Klid, duševní pohoda, sebeovládání, to vše doslova z lidí " Jilmu " vyzařuje.

" Jilmoví " lidé dokáží vše velmi pečlivě naplánovat, jejich rozvaha se projevuje velkou předvídavostí, málokdy je něco zaskočí.

Okolí často doslova žasne, když se stane něco neočekávaného, všichni jsou vykolejení, jen " Jilm " s klidem konstatuje, že to se dalo předpokládat a je připraven situaci řešit. 

Ve vztahu k ostatním lidem jsou lidé " Jilmu " přátelští a pohodoví.

Jejich pohotovost a velký smysl pro humor je řadí k nejoblíbenějším lidem ve společnosti.

Jejich jednání vychází téměř vždy z ušlechtilých pohnutek.

Lidé " Jilmu " také nebývají žádní skrblíci a zcela jistě nepovažují hmotné statky za cíl svého životního snažení.

V běžném životě jsou zrozenci " Jilmu "  tolerantní lidé s velmi vyvinutým smyslem pro spravedlnost.

Jsou pilní a mají silného tvůrčího ducha.

Nepřekvapí, že mnoho básníků je zrozeno právě ve znamení Jilmu. 

Mají lidé " Jilmu " vůbec nějaké špatné vlastnosti?

Všichni mají.

Předvídavost a rozvaha tyto lidi často předurčují do vedoucích funkcí.

Zdálo by se, že jsou pro ně přímo zrozeni.

Avšak opak je pravdou – lidé narození pod znamením " Jilmu ", zvyklí klást na sebe poměrně vysoké nároky, se někdy ve vedoucím postavení stávají nepříjemně náročnými až despotickými šéfy.

Co je to platné, že má podřízený svůj vlastní názor, když jeho šéf mu už dávno naplánoval co, kdy, jak, kde a proč. 

Se zdravím na tom zrozenci " Jilmu " nebývají příliš dobře.

Jejich křehký organismus bývá často napadán nejrůznějšími úpornými a dlouhotrvajícími chorobami.

Problémy mívají nejčastěji s ledvinami, močovými cestami, některými dalšími vnitřními orgány, ale také s revmatickými potížemi.

Nejlepším lékem na všechny jejich neduhy je klidný a jistý domov, k němuž mívají velmi silný vztah. 

Lidé " Jilmu " budou mít patrně kladný vztah ke kočkám, neboť podle keltské mytologie právě kočka bývá jejich ochranným zvířetem.

Cypriš

CYPŘIŠ...

Lidé zrození pod vládou " Cypřiše " jsou tolerantní, vynalézaví, věrní, ale také dost líní a mají sklony k utiskování slabších ve svém okolí.

K jejich schopnostem patří snášet nepřízeň osudu, nehroutit se, naopak si ze všeho vzít ponaučení.

Povaha zrozence " Cypřiše " je velmi vzácná, protože se dokáže bezelstně a intenzivně těšit ze všeho, co život přináší.

Lidé ve znamení " Cypřiše " mají silnou vůli najít východisko, i kdyby to mělo znamenat jejich nepohodlí.

Snad proto ani v těch nejhorších situacích neztrácejí naději na zlepšení věcí, rozvahu a dobrou vůli. 

Stejně jako " Cypřiš " mají tito lidé rádi slunce a velmi jim vadí jakékoliv omezování osobní svobody.

Pokud je přinutíte žít ve stísněných podmínkách, ať už ve fyzickém nebo duchovním smyslu, brzy se stanou mrzoutskými a dokáží otrávit život i tomu největšímu optimistovi.

Přitom nemají rádi samotu, které se úzkostlivě vyhýbají.

Nejraději tráví čas v kruhu rodiny nebo mezi dobrými přáteli.

Obojí nutně potřebují k tomu, aby byli v životě spokojení.

Ve společnosti bývá zrozenec " Cypřiše " oblíbený, na ostatní působí jeho přítomnost uklidňujícím dojmem. 

Lidé " Cypřiše " milují přírodu, rádi se toulají, jsou přímo nadšení cestovatelé.

Jejich hlavní zájem se soustřeďuje na poznávání nových krajů a zvyků lidí, kteří tam žijí.

Zrozenci " Cypřiše " si z celého srdce přejí být šťastní.

Nic jiného je nezajímá, nepřikládají zvláštní význam ani životnímu úspěchu, ani hmotným statkům.

Proto nebývají úspěšní obchodníci, politici, podnikatelé.

" Cypřišům " nejlépe vyhovují povolání vyžadující neustálý kontakt s lidmi, kdy ale mohou pracovat do jisté míry sami a nikdo neomezuje jejich rozlet a nezkrotné nadšení.

Výborně se uplatňují například jako průvodci cestovních kanceláří, řidiči kamionů, piloti a podobně.

Jejich kariéra však nebývá závratná, protože se o společenský postup nijak nesnaží.

Naopak se pečlivě vyhýbají všemu, z čeho by mohli mít potíže, jež by narušovaly jejich štěstí. 

Lidé " Cypřiše " rádi sní s otevřenýma očima, nechávají se volně unášet životem, který si organizují a uspořádavají jen v případě krajní nevyhnutelnosti a s velkým sebezapřením.

Největším překážkou na cestě " Cypřišů " ke štěstí je právě jejich snaha vyhnout se veškerým náročným a stresujícím situacím.

Neuvědomují si, že v životě je někdy nutné stát si na svém a občas i riskovat, jinak není možné pokročit dopředu. 

Lidé zrození ve znamení " Cypřiše " se pro svou nechuť k řešení problémů a sklonům k panovačnosti nehodí do vedoucích funkcí.

K podřízeným se zrozenci " Cypřiše " někdy chovají se značnou dávkou nekompromisnosti a přísnosti.

Jelikož ale " Cypřišům " zpravidla chybí organizační talent, bývají výsledkem zmatky, chaos a vzájemné hádky, kdy jeden obviňuje druhého. 

V manželství se lidé " Cypřiše " chovají stejně, od partnera někdy vyžadují až podlézavou podřízenost a bezmeznou oddanost.

Pokud jim to jejich současný protějšek nechce nebo nemůže poskytnout, bez milosti jej vymění za jiného.

V lásce jsou lidé " Cypřiše " divocí a smyslní.

Než se usadí a najdou člověka, který se jim podřídí, vystřídají mnoho partnerů. Jakmile však najdou toho pravého, milují jej silně a nezkrotně.

V takovém případě jsou pak věrní až za hrob. 

Lidé " Cypřiše " se v životě těší dobrému zdraví, stejně jako jejich patron, který je silným a krásným stromem.

S přibývajícími lety hrozí lidem " Cypřiše " nebezpečí, že se pod vlivem okolí stanou hypochondry, když budou na sobě hledat nemoci, které "přeci každý v tomhle věku má".

Modřín

MODŘÍN...

Lidé zrození pod vládou " Modřínu " působí obvykle dojmem sebejistých a rozhodných lidí.

Velmi rádi imponují okolí a vždy mají snahu zaujímat dominantní postavení.

Rozhodující roli se snaží hrát nejen v zaměstnání, ale i ve společnosti a v rodině.

Mají tvůrčího ducha, fantazii a často neobvyklé nápady. 

Lidé " Modřínu " jsou velmi pracovití a dokáží si udržet vysokou pracovní morálku, ve vztahu k sobě jsou v tomto ohledu docela přísní.

Jejich tvůrčí schopnosti se často projevují v umění nebo vědě, mívají rádi hudbu a rozumí jí.

Ve snaze o soulad mezi skutky a myšlenkami se lidé " Modřínu " dostávají do jakéhosi zvláštního stavu povznesení nad tento svět a dokáží vykonat ohromné skutky, aniž by přitom mysleli na důsledky pro svoji osobu. 

Ve společnosti se zrozenec " Modřínu " projevuje jako přímočarý člověk s přirozenou nechutí k přetvářce a lži.

Člověk " Modřínu " není žádný diplomat.

Bohužel bývá někdy zbrklý v úsudku, v jednání s lidmi je značně netaktický a neopatrný.

Přestože navenek jedná a rozhoduje sebejistě, stává se často obětí intrik a někdy bývá jeho jednání obratně vedeno někým jiným.

Přímočarost i neopatrnost lidí " Modřínu " je často přivádí do dobrodružných situací, které milují.

Mezi lidmi tohoto znamení je však také nemálo hrdinů a mučedníků. 

Při hledání partnera je člověk zrozený pod vládou " Modřínu " vybíravý a dokáže na " tu pravou" čekat třeba celý život.

V lásce bývá překvapivě nesmělý až neobratný, jemný a citlivý.

V rodinném životě bývá oporou.

Miluje pohodlí, ale nemá rád zbytečný přepych, v majetkových otázkách bývá uvážlivý a rozumný. 

Lidé " Modřínu " se zpravidla těší dobrému zdraví po většinu svého života.

S chorobami, které je potkávají, se vypořádávají rychle a bez špetky sebelítosti.

Nikdy se svými bolístkami neobtěžují okolí.

Nejčastěji je trápí plicní choroby, ve stáří je někdy zlobí játra. 

Podle keltské mytologie je ochráncem lidí " Modřínu " orel.

Borovice

BOROVICE...

" Borovice " charakterizuje lidi odvážné a optimistické.

Člověk zrozený pod vládou " Borovice " bývá nesmírně houževnatý v naplňování svých životních cílů.

Za svým si dokáže jít neobyčejně tvrdě, ve sporech je neústupný a v mezích slušnosti i zdravě drzý.

Pokud si je jist svojí pravdou, neuznává autority, dokáže vzdorovat a někdy být i pěkně paličatý.

Je-li to nutné, dokáže zrozenec " Borovice " i dost riskovat, na druhé straně si nerad vytváří zbytečné problémy. 

Lidé " Borovice " jednají rychle a přesně, díky schopnosti okamžité improvizace si dokáží poradit v mnoha krizových situacích.

Mívají slušné organizační schopnosti a racionální uvažování, které však nijak neomezuje jejich bujnou fantazii.

Lidé " Borovice " nebývají lvy společnosti, povahově jsou spíše introverti, avšak rádi se obklopují příjemnými lidmi.

Bývají dobrými přáteli, i když je určitá mez, která ohraničuje jejich obětavost. 

V lásce se obvyklé vlastnosti těchto lidí rychle mění.

Racionálně a logicky uvažující " Borovice " rychle podléhá emocím, je smyslná, impulzivní a nechá se snadno připoutat.

Každé zklamání, ke kterému pak dochází, prožívá velmi hluboce, nechá se brzdy odradit a znechutit.

Život v této oblasti komplikuje lidem " Borovice " i to, že se za všech okolností snaží vypořádat s problémy čestně. 

Lidé pod vládou " Borovice " potřebují k životu pevné zázemí, které hledají v rodině.

Milují útulný domov, nevynikají však velkou šetrností.

Jindy přesní a racionální, vidí v penězích jen pomíjivý prostředek k získání potřebných věcí a lidé " Borovice " proto nebývají zrovna vhodným strážcem rodinné kasy. 

Lidé " Borovice " si zachovávají optimistické myšlení za všech okolností, nikdy nepropadají dlouhodobé sebelítosti a vždy si zachovávají důvěru v lepší budoucnost.

Ženy – " Borovice " jsou doslova dětmi štěstěny: mají prý předurčen poměrně bezproblémový a krásný život bez vážnějších nesnází.

Vrba

VRBA...

Lidé " Vrby " mívají složitou povahu.

Na jedné straně jsou velmi senzitivní, vnímaví a citliví.

Na straně druhé mají v sobě jakýsi věčný neklid, vnitřní nespokojenost, proměnlivost nálad i chování.

Vrba mívá velkou fantazii, někdy bývá až snivá a dokáže se velmi dobře vcítit do situace druhých.

Je velmi dobrým psychologem a umí toho využívat.

Není dobré se s ní dostávat do sporů, stává se z ní vytrvalý bojovník, který využije každé slabosti protivníka.

Zarazí se jen hrozbou fyzické síly, před kterou má respekt. 

Lidé ve znamení " Vrby " umí vychutnávat život plnými doušky, velmi přesně vědí, co k životu potřebují a kde to mohou nalézt.

Ke svým cílům dokáží přesvědčivě zmanipulovat kdekoho, často aniž by si to dotyčný uvědomil.

Přesto čas od času podlehnou lidé " Vrby "  jakémusi nepochopitelnému neklidu, který je nutí ke střídání zaměstnání, neustálému stěhování a různým dalším životním změnám.

Melancholická a introvertní " Vrba " také často podléhá pocitům nepochopení a nedoceněnosti.

Díky množství rozmarů i velkých nároků na okolí není život s lidmi " Vrby " jednoduchý. 

V lásce lidé zrození pod vládou " Vrby " zakoušejí obvykle mnoho trpkosti, z nichž je kupodivu vysvobodí až manželství.

Přes svoji nestálost bývají lidé " Vrby " za všech okolností velmi poctiví a charakterní lidé.

Nejednou doslova šokují své okolí odvážným a poctivým činem, z něhož jim nekyne žádný prospěch.

Velká přizpůsobivost a tolerance lidi " Vrby " přivádí k jednomu stolu s žebráky i králi, aniž by se museli nějak přetvařovat. 

Zrozenci " Vrby " se zpravidla dožívají dosti vysokého věku, pak se z nich stávají typičtí úctyhodní starci či stařeny.

Ve stáří se tito lidé poněkud usadí a pro ostatní se díky svému změnami nabitému a pestrému životu stávají bohatým zdrojem inspirace. 

K vrbě patří stříbrná barva, lidé " Vrby "  si jistě potrpí na stříbrné ozdoby.

Ochranným zvířetem lidí " Vrby " může být pes, zajíc, jelen, kanec nebo kůň.

Lípa

LÍPA...

Lidé zrození pod vládou " Lípy " dosahují svých životních cílů poměrně rychle a snadno.

Těžko říci čím to je, prostě mívají štěstí.

Přitom sami mívají sklon k pohodlnosti a snaží se zařídit si pokud možno bezproblémový život.

Vždy a za všech okolností se vyhýbají konfliktním situacím, nikdy nejdou do přímého střetu.

Jsou to lidé kompromisu, mnohdy jsou ochotni k velkým ústupkům, jen aby si nekomplikovali život.

Zároveň jsou však lidé " Lípy "  velmi přizpůsobiví a schopní žít plný život i ve velmi skromných podmínkách. 

Lidé spjatí s " Lípou "  jsou vrození romantici a zejména v lásce snadno utíkají od životní reality k nesplnitelným snům.

Rozpory mezi skutečností a vysněnými představami o ideálech jsou příčinou věčného vnitřního zápasu, který se v nitru každého z lidí " Lípy " odehrává.

Ovšem snad právě díky jejich příslovečnému štěstí se dosti často stává, že jejich zdánlivě fantastické sny, které spřádají, dostávají reálný obsah. 

I když jim dal osud do vínku životní úspěchy a uznání, v lásce už takové štěstí nemívají.

Máte-li za manžela či manželku člověka " Lípy ", musíte počítat s její vrozenou žárlivostí.

Je to vlastnost, kterou neumí odstranit, pouze více nebo méně skrývat.

Pochopitelně, že přehnaná žárlivost komplikuje lidem " Lípy " značně život.

Častější prohry v citové oblasti u nich mnohdy vedou k sebelítosti.

Pokud se výjimečně některým " Lípám " nedaří ani v běžném životě, stávají se z nich osamělí podivíni, stranící se společnosti. 

Lidé narození ve znamení " Lípy " bývají mezi lidmi velice oblíbeni.

Znají totiž umění naslouchat druhým, bývají neobyčejně trpěliví a vstřícní.

Vysloveně jim dělá radost, mohou-li někomu pomoci, ať už slovem či skutkem, a bývá to obvykle pomoc naprosto nezištná.

Dub

DUB...

" Dub " je vysloveně mužským stromem a lidé pod jeho vládou narození jsou „ lidmi činu “.

Těmto lidem bylo dáno do vínku stát se ochránci slabších a utlačovaných.

Jsou doslova ztělesněním duchovní síly, nemalé odvahy a rozhodnosti.

Zrozenci " Dubu " bývají zpravidla vybaveni i fyzickou silou a nemalým vzrůstem.

Lidé " Dubu " mívají přímou a čestnou povahu.

Ke svému cíli jdou vždy tou nejkratší cestou, nikdy neuhýbají a neuchylují se k intrikám či nepravostem. 

Přestože tito čestní a velice cílevědomí lidé dosahují obvykle úspěchu téměř v každém druhu činnosti, do které se pustí, nebývají v zaměstnání příliš spokojeni.

Jejich zásadovost má totiž svojí odvrácenou tvář v tvrdohlavosti a snad právě o těchto lidech se právem říká, že mají dubovou palici.

Nepružnost v jednání, nesmiřitelné postoje a víra pouze ve vlastní zdravý rozum připravuje tyto vzácné lidi o mnoho přátel.

Je to škoda, neboť lidé " Dubu " jsou vždy věrnými a dobrými přáteli, dokáží se rozdělit o vše, co mají, a umějí urputně bránit své blízké před kýmkoli a čímkoli. 

Přestože jsou lidé " Dubu " , stejně jako jejich strom, plní síly a energie, v jednom jsou velmi snadno zranitelní. Jejich rozhodnost a jistota rychle vyprchají, jakmile v nich vzplane láska.

Zamilovaný zrozenec " Dubu "  je křehký a citlivý, zapomíná se opírat o svojí železnou logiku a velmi rychle uvěří, že ho potkala životní osudová láska.

Bohužel právě proto není " Dub " příliš vhodný pro manželství.

Miluje totiž nadevše svobodu a i když se snaží jednat čestně a zásadově, příliš snadno opouští jednu lásku pro jinou. 

Lidé " Dubu " po celý život doslova kypí zdravím a energií.

Do vysokého věku si udržují plnou duševní i fyzickou svěžest.

Nesnášejí doktory, nemocnice a vůbec vše, co souvisí s maroděním.

Doktorům se lidé " Dubu " rafinovaně vyhýbají a nejraději se kurýrují po svém.

Olše

OLŠE...

Škoda, že lidé zrozených pod vládou " Olše " jsou tolik vzácní.

Kdyby jich bylo na světě víc, určitě by bylo lépe.

Lidé " Olše " jsou totiž výjimečně vyrovnaní, klidní a laskaví.

Kam přijdou, všude roznášejí mír a klid, umějí se dokonale ovládat a životem dokážou projít snad bez jediného zvýšení hlasu.

Mají ohromnou trpělivost a považují za zcela samozřejmé druhým pomáhat.

Přestože jsou lidé " Olše " v pomoci ostatním velmi obětaví, nestává se, že by se nechali někým využívat. 

Lidé zrození pod vládou " Olše " velice ctí soukromí a osobní svobodu ostatních lidí.

Bývají nesmírně diskrétní, až někdy jejich delikátní chování vyvolává dojem neúčasti či lhostejnosti.

Na vše kolem sebe pohlížejí lidé " Olše " s nadhledem a drží se za všech okolností hesla „s úsměvem jde všechno líp“. 

Lidé, mající ve znaku " Olši ", nesmírně ctí vzdělání a kulturu.

Mívají velice rádi hudbu, zejména vážnou.

Velmi dobře se cítí ve společnosti moudrých a vzdělaných lidí.

Sami také většinou dosahují vyššího vzdělání, neboť lidem " Olše " byl dán do vínku i talent ke studiu.

Tito přemýšliví, často velmi nenápadní lidé také milují knihy a bývají nejen náruživými čtenáři, ale často i hrdými majiteli nesmírného množství nejrůznějších knih. 

V lásce bývají lidé " Olše " velmi příjemnými partnery, kteří milují vroucně a nesobecky.

Jejich tolerance je někdy až neobvyklá, neboť úcta k osobní svobodě druhého často přesahuje běžné poměry.

Leckdy proto snášejí i nevěru partnera, která, ač jim působí bolest, nestává se příčinou rozchodu.

Lidé narození pod vládou " Olše " naprosto neznají agresi, nikdy se nesnaží něčeho dosáhnout násilím a také násilnické chování nesnášejí.

Je však s podivem, že se nikdy nedostávají do konfliktů, snad je to i tím, že mají cosi jako přirozenou autoritu a důstojnost. 

V jižních krajích zastupoval " Olši " olivovník, který se stal symbolem štěstí a blahobytu.

Olivovník je velmi pomalu a dlouho rostoucí strom, nenáročný na půdu, avšak milující hodně světla.

Líska

LÍSKA...

 
Popis znamení LÍSKA...

" Lísky " jsou nenápadné stromky či spíše keře, skrývající však v sobě mnoho dobrého a užitečného.

Stejné je to i s lidmi, narozenými v tomto znamení.

Jsou tiší, nenápadní, nikdy na sebe zbytečně neupozorňují, nikdy nezvyšují hlas, často o nich ani nevíte.

Přesto o nich tak trochu platí rčení „tichá voda břehy mele“.

Lidé " Lísky " bývají totiž obvykle nadaní nadprůměrnou inteligencí, schopností rychle se učit, bývají vybaveni dokonalou pamětí, ale i skvělou intuicí.

Na ostatní působí velmi nenápadně, ale přesto účinně.

Přesně tento typ lidí býval před několika stoletími považován buď za světce nebo obviňován z čarodějnictví. 

Lidé " Lísky " zpravidla snadno dosahují svých cílů, neboť dokáží dokonale využívat všech svých předností.

Ve vztahu k ostatním bývají přívětiví, vstřícní a nekonfliktní.

Dokáží být nekonečně trpěliví a chápaví, ke svým přátelům bývají nesobečtí a štědří.

Vždy vše začínají cestou lásky a dobroty s níž, jak si velmi dobře uvědomují, toho lze dosáhnout nejvíce.

Všechno se však může obrátit, pokud se ve svých vztazích zklamou, pak se dokáží zatvrdit a obrnit nedůvěrou.

Přes všechna svá nadání však dokáží být pěkně náladoví a nevyrovnaní.

Díky své předvídavosti a dobré inteligenci často přicházejí s neobvyklými nápady a řešeními, které mívají promyšleny do nejmenších detailů. 

Přestože bývají lidé " Lísky " obvykle v životě úspěšní, nenechají se nikdy rozmazlit přepychem.

Jsou dokonale přizpůsobiví a dokáží se radovat z každé maličkosti.

Výkyvy jejich nálady bývají málokdy způsobeny vnějšími podmínkami.

A tak v některých momentech života je lépe jít lidem " Lísky "  z cesty.

Totéž se projevuje i v lásce, kdy je " Líska " někdy milujícím partnerem, občas však nesnesitelným mrzoutem.

Přesto je společný život se zrozencem " Lísky " vždy zajímavý a příjemný, i když plný změn.

Lidé " Lísky " jsou spolehlivými a většinou věrnými partnery v manželství i lásce.

 

 

Jeřáb

JEŘÁB...

Lidé narození ve znamení " Jeřábu " bývají jemní a subtilní, nebo tak navenek alespoň působí.

Jemný a křehký vzhled však často skrývá člověka s velmi pevnou vůlí a vytrvalostí, který se dokáže účinně bránit všem nepřízním osudu.

Lidé " Jeřábu " mívají dobrý vkus a často jsou obdařeni uměleckým nadáním.

Navenek působí trochu uzavřeně, neradi bývají středem pozornosti a velké společnosti se obvykle vyhýbají.

Nesnášejí drby a pomluvy a proto svým přátelům " Jeřábům " můžete stoprocentně věřit, že vše, co vědí o vašem soukromí, nikdy nepustí dál. 

Protože mají vysoce vyvinutý smysl pro odpovědnost, jsou v zaměstnání lidé " Jeřábu " ideálními pracovníky.

Přestože dokáží jednat naprosto samostatně a při práci uplatňují i fantazii, bývají někdy snadno ovladatelní.

Často trpí pocity méněcennosti, o to více si pak zakládají na vlastní důstojnosti.

Lidé zrození ve znamení " Jeřábu " bývají dobrými a spolehlivými přáteli, nikdy toho sice moc nenamluví, ale nikdy vás nenechají „ve štychu“. Zrozenec " Jeřábu "  vás nikdy nezradí a nikdy nepodtrhne.

Stává se naopak, že na sebe často přebírá starosti druhých a pro řešení problémů svých přátel zapomíná na sebe.

Není však naivní a nenechá se zneužívat. 

V lásce se lidé " Jeřábu " stávají vášnivými milenci, kteří dokáží obětovat všechno právě probíhajícímu vztahu.

Jsou vybíraví a nároční, jejich vztah bývá plný dramatických zvratů a často dosti složitý, neboť dokáží dosti rychle měnit sympatie.

O věrnosti si u lidí " Jeřábu " můžete nechat jen zdát.

V manželství však většinou projevují smysl pro rodinný život.

Díky silně vyvinutému smyslu pro odpovědnost se lidé " Jeřábu " mnohdy stávají přísnými strážci rodinného rozpočtu a neméně přísnými vychovateli svých dětí.

Javor

JAVOR...

Nejvýraznějšími rysy lidí zrozených pod vládou " Javoru " je vysoká inteligence, neobyčejná paměť a schopnost hledat a nacházet originální řešení tam, kde jiní ztroskotávají.

Lidé " Javoru " se dobře cítí ve vedoucím postavení, neboť se vyznačují přirozenou autoritou, velkými ambicemi a jistou osobní hrdostí.

Snadno se dokáží nadchnout pro nové věci a lehce získávají pro věc i ostatní, sami však většinou nedokáží své nápady dotáhnout do konce.

Jejich racionalita nachází svoji odvrácenou tvář v určitém cynismu a opovrhování druhými, jemuž tito lidé někdy propadají. 

Na rozdíl od " Jeřábu " jsou lidé " Javoru " velmi společenští a sdílní.

I když si dokáží dobře ochránit své soukromí, milují kolem sebe větší společnost lidí a dělá jim dobře být středem pozornosti.

Ve styku s ostatními lidmi je zrozenec " Javoru " otevřený, přímočarý a štědrý.

Na druhé straně však dokáže ostatní pěkně chytře využívat a manipulovat.

Na lidi kolem sebe má vždycky velký vliv. 

V lásce bývají lidé " Javoru " nestálými a málokdy spokojenými partnery.

Bývají náladoví a rozmarní a neradi se přizpůsobují komukoli a čemukoli, zejména když pro svá rozhodnutí nemají dostatek času.

Projevuje se u nich touha imponovat a to zejména u mužů, ženy pak rády bývají tím příslovečným krkem, jenž otáčí hlavou.

Pokud však " Javor " najde životního partnera, jemuž nevadí jeho snaha o dominantní postavení a je dostatečně tolerantní, stává se z něj ideální partner.

Člověk zrozený pod vládou " Javoru " dokáže zajistit své rodině pevné zázemí, přičemž je schopen bez reptání přinést nejednu oběť.

Lidé " Javoru " se žení nebo vdávají většinou pouze jednou v životě a jejich manželství pak obvykle trvá desítky let.