" Energie vody... "

" Přináší užitek všem a s ničím nesoupeří ."   

  Lao-c´

Voda - je základní látkou vnitřního prostředí organismu...

 • Více než 70% zemského povrchu je pokryto vodou.
 • Převážná část krve a mízy stromů je také voda.
 • Voda na Zemi bez přestání koluje mezi půdou, atmosférou a živými organismy.
 • Voda se nachází v každé buňce a mezibuněčném prostoru.
 • Je základní složkou krve, kde tvoří až 90% objemu krevní plazmy. 

Voda...

Skupenství vody

Voda je -  pevného a plynného skupenství.

 • V pevném skupenství:

Jsou k sobě molekuly pevně vázány a tvoří krystalickou mřížku.

 • V plynném skupenství:

Jsou molekuly samostatné a volně se pohybují.

 • Kapalné skupenství obsahuje obojí:

Shluky molekul v podobě tekutých krystalů a množství svobodných molekul vody.

Mezi oběma skupinami dochází k neustálým výměnám.

Koloběh vody

Takto probíhá koloběh vody:

 • Při varu vody, vzniká plyn - vodní pára.
 • Při tuhnutí vody, vzniká pevná látka - led.
 • Na rozdíl od většiny látek - voda při tuhnutí zvětšuje svůj objem - led má tedy menší hustotu a na vodě plave.
 • Z řek, moří a jezer se voda neustále vypařuje - a ve vzduchu vytváří malé kapičky vodní páry.
 • Z vodní páry vznikají oblaka - a voda ve formě dešťových kapek padá zpět na zem.

Chemické složení vody

Voda je sloučenina:

 • Její molekuly se skládají ze - " 2 atomů vodíku a 1 atomu kyslíku".
 • Chemický vzorec vody je - " H2O" a chemický název je "oxid vodný".

Molekuly vody

Molekuly vody:

 • Jsou lehce elektricky polarizovány, protože kladně nabité vodíkové ionty jsou na jedné straně molekuly.
 • Proto se iontové sloučeniny (tvořené ionty) ve vodě snadno rozpouštějí.
 • Jejich elektricky nabité ionty se přitahují k molekule vody.
 • Když se roztok ohřeje, obvykle se v něm rozpustí i více látky.

Čistá voda

Čistá voda:

 • Neobsahuje žádné rozpuštěné látky - vře při 100°C a tuhne při 0°C.
 • Obsahuje-li voda rozpuštěné látky - bod varu i bod tuhnutí se mění.

Tvrdá voda

Tvrdá voda:

 • Je voda obsahující značné množství minerálů, které se rozpustily ve vodě protékající horninami.
 • Mýdlo ve tvrdé vodě špatně pění - protože reaguje s rozpuštěnými nerosty a vytváří kal.
 • Dočasná tvrdost vody je způsobena reakcí vápence s dešťovou vodou.
 • Vápenec obsahuje uhličitan vápenatý, který je nerozpustný.

Dešťová voda

Dešťová voda:

 • Jako slabý roztok kyseliny uhličité, reaguje s uhličitanem vápenatým a vytváří se hydrogenuhličitan (kyselý uhličitan) vápenatý, který je ve vodě rozpustný - proto je voda " tvrdá."